ระดับใกล้โปร • Turn-Pro


สำหรับกลุ่มที่ต้องการจริงจังกับการแก้ปัญหาในประเด็นที่ทำ และต้องการการสนับสนุนเพื่อสร้างองค์กรของตนเองสำหรับทำงานต่อในระยะยาว
สมาชิกในทีมมีประสบการณ์ในการทำงานในประเด็นนั้นๆ มาพอสมควร

เงื่อนไข
 • อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • จำนวนสมาชิก 3 - 5 คน
 • ทุนสนับสนุนไม่เกิน 650,000 บาท
 • ทำนวัตกรรม / โครงการระหว่าง เดือน ก.ค. 63 - เม.ย. 64 (10 เดือน)
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามตารางได้ทุกครั้ง

เอกสารสำหรับการสมัครประกอบด้วย

เอกสารที่สามารถ download แบบฟอร์มได้

 1. ใบสมัคร
 2. โครงร่างโครงการ (Project Proposal) (ไม่เกิน 40 หน้า A4)

เอกสารแนบ

 1. ประวัติย่อ (CV) ของผู้สมัครทุกคนในทีมเป็นภาษาไทย ระบุ ทักษะที่มี ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงาน/ประสบการณ์
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผลงานที่ผ่านมาของทีม รวมถึงผลลัพธ์ทางสังคมที่ผลงานนั้น ๆ สร้างขึ้น (ไม่จำกัดรูปแบบ)
 3. วีดีโอนำเสนอโครงการ ไม่เกิน 5 นาที
กำหนดการ

15

มี.ค. 63

30

พ.ค. 63

รับสมัคร
สำหรับส่งทางไปรษณีย์ หมดเขตวันที่ 27 เม.ย. 63

15

มิ.ย. 63

ประกาศผลรอบใบสมัคร

27

มิ.ย. 63

28

มิ.ย. 63

สัมภาษณ์ที่ สสส. กรุงเทพ

30

มิ.ย. 63

ประกาศผลรอบสัมภาษณ์

24

ก.ค. 63

27

ปฐมนิเทศ
4 วัน 3 คืน

4

ก.ย. 63

6

Workshop ติดอาวุธ - 1
3 วัน 2 คืน
ลงพื้นที่เรียนรู้ (Field Trip)
ระหว่างเดือน ต.ค. - พ.ย. 63

11

ธ.ค. 63

13

Workshop ติดอาวุธ - 2
3 วัน 2 คืน

5

มี.ค. 64

7

Workshop ติดอาวุธ - 3
3 วัน 2 คืน

14

พ.ค. 64

16

ถอดบทเรียน

เนื้อหาในหลักสูตร

เนื้อหาที่เรียนรู้ร่วมกัน

 • เปิดโลกทัศน์จากการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน การดูงาน และกรณีศึกษา (Learn from Peers, Field Trips and Case studies)
 • ทบทวนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Create Theory of Change)
 • พัฒนาโมเดลธุรกิจ (Develop a Business Model Canvas)
 • สร้างวิธีการวัดผลโครงการ (Measure Success)
 • รู้จักตัวเอง และเรียนรู้การทำงานร่วมกันในทีม (Collaboration and Leadership Style)
 • ค้นหารูปแบบองค์กรที่ใช่สำหรับทีมคุณ (Define your Legal Entity: NGO, SE, etc.)
 • จัดการเอกสารและการเงิน (Report and Financial Management)
 • ทบทวนการเติบโตหลังจบโครงการ (Review Personal Growth and Project Outcome)
 • มองเห็นโอกาสในอนาคตสำหรับเส้นทางการทำโครงการเพื่อสังคม (Path for Social Innovators)

เนื้อหาที่เลือกเรียนตามความสนใจ

 • วิธีจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Engagement)
 • การสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิด (Facilitator Skills)
 • นโยบายสำหรับนวัตกรทางสังคม (Policy for Social Innovator)
 • วิธีทำงานแบบอะไจล์ (Agile : Fail Fast Move Forward)
 • วิธีผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ (How to Have Creative Ideas)
 • วิธีให้ฟี้ดแบ็คที่สร้างสรรค์ ​(Constructive Feedback)
 • เล่าเรื่องให้โดนใจ - พูด (Story Telling - Verbal)
 • เล่าเรื่องให้โดนใจ - เขียน (Story Telling - Writing)
 • กลยุทธการสื่อสารสาธารณะ (Communication Strategy)
 • ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมข้อมูล (Data Driven Culture)
 • เลือกใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน (Basic Data for Efficiency)
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล / หาอาสาสมัคร (Manage you Human Resource/ How to Attract Volunteer)
 • การหาเงินทุน (Finance your Project)
 • และอื่นๆ