ระดับเริ่มต้น • Rookie


สำหรับผู้ที่มีไอเดียแก้ปัญหาสังคมที่ตนเองพบเจอ และอยากจะทดลองทำเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ได้ ผู้สมัครอาจจะมีประสบการณ์แก้ปัญหานั้นๆ มาบ้างแล้วหรือยังไม่มีประสบการณ์เลยก็ได้

เงื่อนไข
 • อายุระหว่าง 15 - 25 ปี
 • จำนวนสมาชิก 1 - 3 คน
 • ทุนสนับสนุนไม่เกิน 20,000 บาท
 • ทำนวัตกรรม / โครงการระหว่าง เดือน เม.ย. 63 - ก.ย. 63 (4 เดือน)
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามตารางได้ทุกครั้ง
กำหนดการ

15

ม.ค. 63

28

ก.พ. 63

รับสมัคร
สำหรับส่งทางไปรษณีย์ หมดเขตวันที่ 24 ก.พ. 63

3

มี.ค. 63

ประกาศผลรอบใบสมัคร

7

มี.ค. 63

8

สัมภาษณ์ตามภูมิภาค

11

มี.ค. 63

ประกาศผลรอบสัมภาษณ์

4

เม.ย. 63

7

ปฐมนิเทศ (4 วัน 3 คืน)

5

มิ.ย. 63

7

Workshop ติดอาวุธ (3 วัน 2 คืน)

4

ก.ค. 63

5

ลงพื้นที่เรียนรู้ (Field Trip 2 วัน 1 คืน)

7

ส.ค. 63

9

ถอดบทเรียน (3 วัน 2 คืน)

เนื้อหาในหลักสูตร

เนื้อหาที่เรียนรู้ร่วมกัน

 • เปิดโลกทัศน์จากการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน การดูงาน และกรณีศึกษา (Learn from Peers, Field Trips and Case studies)
 • ทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Get Insights and Analyse Root Causes)
 • มองเห็นวิธีแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย (Explore the Diversities of Solutions)
 • สร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Create Theory of Change)
 • สร้างวิธีการวัดผลโครงการ (Measure Success)
 • รู้จักตัวเอง และเรียนรู้การทำงานร่วมกันในทีม (Collaboration and Leadership Style)
 • จัดการเอกสารและการเงิน (Report and Financial Management)
 • ทบทวนการเติบโตหลังจบโครงการ (Review Personal Growth and Project Outcome)
 • มองเห็นโอกาสในอนาคตสำหรับเส้นทางการโครงการเพื่อสังคม (Path for Social Innovators)

เนื้อหาที่เลือกเรียนตามความสนใจ

 • วิธีจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Engagement)
 • การสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิด (Facilitator Skills)
 • นโยบายสำหรับนวัตกรทางสังคม (Policy for Social Innovator)
 • วิธีทำงานแบบอะไจล์ (Agile : Fail Fast Move Forward)
 • วิธีผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ (How to Have Creative Ideas)
 • วิธีให้ฟี้ดแบ็คที่สร้างสรรค์ ​(Constructive Feedback)
 • เล่าเรื่องให้โดนใจ - พูด (Story Telling - Verbal)
 • เล่าเรื่องให้โดนใจ - เขียน (Story Telling - Writing)
 • กลยุทธการสื่อสารสาธารณะ (Communication Strategy)
 • ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมข้อมูล (Data Driven Culture)
 • เลือกใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน (Basic Data for Efficiency)
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล / หาอาสาสมัคร (Manage you Human Resource/ How to Attract Volunteer)
 • การหาเงินทุน (Finance your Project)
 • และอื่นๆ