เครือข่ายนวัตกรรม
คนรุ่นใหม่

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฝัน อยากร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ มาร่วมเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเรา!


เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ สนับสนุนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัว ผ่านการทดลองทําโครงการไปจนถึงขยับขยายก่อตั้งองค์กรของตนเอง จะเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในประเด็นไหนก็ได้ และด้วยวิธีการอะไรก็ได้

การสนับสนุนของเรา

เงินทุน • FUNDING

เข้าถึงเงินทุนสําหรับสนับสนุนการทําโครงการไปจนถึงการก่อตั้งองค์กร ตั้งแต่ ระดับไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท และไม่เกิน 650,000 บาท

ทักษะ • TRAINING

พัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม และพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด เครื่องมือ ความรู้ทางสังคม และการบริหารโครงการ

ติดตาม • MONITORING

ลงพื้นที่ติดตามและให้คําปรึกษาแต่ละโครงการ สนับสนุนการเติบโตทั้งระดับบุคคล ระดับทีม และการสร้างผลกระทบของโครงการ

เครือข่าย • NETWORK

เส้นทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะไปได้ยาว ถ้าไปด้วยกัน ที่นี่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น

ระดับที่เราสนับสนุน

ระดับเริ่มต้น • Rookie


สําหรับผู้ที่มีไอเดียในการแก้ปัญหาสังคมที่ตนเองพบเจอ และอยากจะทดลองทําเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ได้

• อายุระหว่าง 15-25 ปี
• จํานวนสมาชิก 1-3 คน
• ระยะเวลาทําโครงการ 3-5 เดือน
• ทุนสนับสนุน ไม่เกิน 20,000 บาท

ระดับกลาง • Semi-Pro


สําหรับกลุ่มที่ต้องการขยับขยายให้สิ่งที่ทําสร้างผลกระทบทางสังคมมากขึ้น จริงจังมากขึ้น

• อายุระหว่าง 15-27 ปี
• จํานวนสมาชิก 2-5 คน
• ระยะเวลาทําโครงการ 3-6 เดือน
• ทุนสนับสนุน ไม่เกิน 50,000 บาท

ระดับใกล้โปร • Turn-Pro


สําหรับกลุ่มที่ต้องการจริงจังกับการแก้ปัญหาในประเด็นที่ทําและต้องการการสนับสนุน เพื่อสร้างองค์กรของตนเองสําหรับทํางานต่อในระยะยาว

• อายุระหว่าง 20-30 ปี
• จํานวนสมาชิก 3-5 คน
• ระยะเวลาทําโครงการ 10-12 เดือน
• ทุนสนับสนุน ไม่เกิน 650,000 บาท

ลักษณะผู้เข้าร่วมและโครงการที่เราค้นหา


มีศักยภาพและความมุ่งมั่น

พร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนอย่างเข้มข้น

แก้ปัญหาตรงจุด และเป็นไปได้

สร้างสรรค์ คิดการใหญ่

เห็นโอกาสเติบโต สร้างผลกระทบทางสังคมเพิ่ม

เกิดผลยั่งยืน กับกลุ่มเป้าหมาย


ทีมงาน

sysi logo
influencer logo
achieve logo
doplus logo
new generation logoพันธมิตร

new generation logo

สนับสนุนโดย