doodles

จุดเริ่มต้นของเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่

“เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่" เกิดขึ้นจากการต่อยอดการทำงานพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ฯ ได้พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่มาแล้ว 3 รุ่น จำนวน 116 คน ด้วยการสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เปิดกว้าง เรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และเคารพความแตกต่างหลากหลาย มีภาวะผู้นำ มั่นใจ มุ่งมั่น รวมถึงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตนเองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม ทั้งในระดับกว้างและลึก

โดยคนรุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่น ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4 ลักษณะ คือ เรียนรู้ในห้องเรียน, เรียนรู้กับชุมชนและทำกิจกรรมอาสาสมัคร, การออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้-ศึกษาดูงาน และการทำโครงการนวัตกรรม (Social Innovation Project) ซึ่งจากการประเมินผลโครงการฯ พบว่าหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นคือการทำโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน ที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ยกระดับความรู้ ความเข้าใจทางสังคม พัฒนาทักษะการทำงาน และเกิดผลต่อยอดจากการทำโครงการระดับพื้นที่ไปสู่การทำงานในระดับภูมิภาคและขยายผลสู่ระดับนโยบายทั้งในส่วนของท้องถิ่นหรือประเทศได้

จากผลที่ลัพธ์และบทเรียนที่ทีมงานได้รับตลอดการดำเนินงาน โครงการ“เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่”จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่คิด ริเริ่มโครงการหรือพัฒนา สานต่อการทำงานของตนเอง ตามระดับประสบการณ์ ความพร้อม ความสนใจ ของพวกเขาเอง โดยมีหัวใจของกระบวนการคือ การเปิดโอกาส ได้ทดลอง ปล่อยของ ทำจริง เปิดพื้นที่การเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เสริมพลังทั้งจากภายในและภายนอก


เบื้องหลังทีมดำเนินการของเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่


sysi logo
influencer logo
achieve logo
doplus logo
new generation logo
new generation logo

เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ดำเนินการโดย สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม ที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรคนรุ่นใหม่ 4 องค์กร ที่เติบโตขึ้นมาจากโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้ง 3 รุ่น ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม, ธุรกิจเพื่อสังคมอาชีฟ (a-chieve), บริษัท Influencer จำกัด และกลุ่ม Dot to Dot เพื่อนำทักษะ ความถนัด ความสามารถที่แต่ละองค์กรมีมาทำงานร่วมกันให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องที่สุด


พัฒนาทั้งคนทำงานและนวัตกรรมสังคมไปพร้อมๆ กัน

สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม เชื่อในกระบวนการสร้างสรรค์สังคมอย่างมีส่วนร่วมที่พลเมืองหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม

ในระยะยาว สมาคมฯ มุ่งหวังทำให้สังคมพัฒนาขึ้นจากการที่คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง เกิดคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตนเองเป็น Active Citizen และสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ทำงานเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันเป็นเครือข่าย

สมาคมฯ ยังส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ ๆ ในหลากหลายบริบท เพื่อเป็นเครื่องมือทำให้ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนาไปสู่ภาพที่ต้องการเห็น

คนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจึงได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในการเข้าใจประเด็นทางสังคม การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง ทักษะการบริหารโครงการ ไปจนถึงการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น สมาคมฯ สนับสนุนพัฒนาการของผู้เข้าร่วมทั้งในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับรุ่น ดูแลทั้งเรื่องการดำเนินโครงการนวัตกรรม ตลอดจนดูแลมิติอื่นๆ ของชีวิต เป็นเพื่อนและกำลังใจในการดำเนินงานด้านสังคมกันต่อไปในระยะยาว

หัวใจของการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม (Change Agent) ของสมาคมประกอบด้วย 4 ด้าน

  1. ทุน (Funding) : สนับสนุนทรัพยากรทางการเงินเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีพื้นที่ทดลอง
  2. อบรม (Training) : ผ่านหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานและหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ ติดเครื่องมือให้ผู้เข้าร่วมทำโครงการได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและพัฒนาทีมงาน
  3. ลงพื้นที่ติดตาม (Supporting and Networking) : ทีมงานเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่จะลงพื้นที่ติดตามเพื่อรู้จักและเข้าใจผู้เข้าร่วมมากขึ้น พัฒนาการทำงาน และเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน
  4. ใส่ใจงาน ความคิด ชีวิต และจิตใจ : แม้ว่าการทำโครงการให้ลุล่วงเป็นภารกิจที่ทีมงานคาดหวังกับผู้เข้าร่วม แต่การใส่ใจกันและกันในมิติอื่น ๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะจิตใจ ความคาดหวังต่ออนาคต ปัญหาที่กำลังเผชิญ ก็เป็นเรื่องที่ทีมงานใส่ใจเช่นกัน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานที่จะหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งทีมงานและเพื่อนร่วมรุ่นที่จะเดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางสายนี้

ภาพสุดท้ายของสังคมที่เราอยากจะเห็น

สมาคมฯ อยากเห็นคนรุ่นใหม่มีไอเดียในการพัฒนาสังคมและลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ในระดับที่กว้างขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในเชิงจำนวน พื้นที่ ความหลากหลาย และระดับความลึกของประเด็น

สมาคมฯ พร้อมพัฒนาเพื่อรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่นี้อย่างกว้างขว้างและหลากหลายมากขึ้น