ระดับกลาง • Semi-Pro


เหมาะสำหรับกลุ่มที่ต้องการขยับขยายให้สิ่งที่ทำสร้างผลกระทบทางสังคมมากขึ้น จริงจังมากขึ้น ผู้สมัครมีประสบการณ์ในการทำสิ่งนั้นๆ มาก่อนแล้ว

เงื่อนไข
 • อายุระหว่าง 15 - 27 ปี
 • จำนวนสมาชิก 2 - 5 คน
 • ทุนสนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาท
 • ทำนวัตกรรม / โครงการระหว่าง เดือน พ.ย. 63 - เม.ย. 64 (6 เดือน)
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามตารางได้ทุกครั้ง
กำหนดการ

1

ส.ค. 63

9

ต.ค. 63

รับสมัคร

19

ต.ค. 63

ประกาศผลรอบใบสมัคร

24

ต.ค. 63

25

สัมภาษณ์ตามภาค

30

ต.ค. 63

ประกาศผลรอบสัมภาษณ์

20

พ.ย. 63

23

ปฐมนิเทศ
4 วัน 3 คืน

29

ม.ค. 64

31

Workshop ติดอาวุธ - 1
3 วัน 2 คืน

19

มี.ค. 64

22

Workshop ติดอาวุธ - 2 และลงพื้นที่เรียนรู้ (Field Trip)
4 วัน 3 คืน

14

พ.ค. 64

16

ถอดบทเรียน

เนื้อหาในหลักสูตร

เนื้อหาที่เรียนรู้ร่วมกัน

 • เปิดโลกทัศน์จากการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน การดูงาน และกรณีศึกษา (Learn from Peers, Field Trips and Case studies)
 • ทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง (Get Insights and Analyse Root Causes)
 • มองเห็นวิธีแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย (Explore the Diversities of Solutions)
 • สร้างทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Create Theory of Change)
 • สร้างวิธีการวัดผลโครงการ (Measure Success)
 • รู้จักตัวเอง และเรียนรู้การทำงานร่วมกันในทีม (Collaboration and Leadership Style)
 • จัดการเอกสารและการเงิน (Report and Financial Management)
 • ทบทวนการเติบโตหลังจบโครงการ (Review Personal Growth and Project Outcome)
 • มองเห็นโอกาสในอนาคตสำหรับเส้นทางการโครงการเพื่อสังคม (Path for Social Innovators)

เนื้อหาที่เลือกเรียนตามความสนใจ

 • วิธีจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Engagement)
 • การสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและสะท้อนคิด (Facilitator Skills)
 • นโยบายสำหรับนวัตกรทางสังคม (Policy for Social Innovator)
 • วิธีทำงานแบบอะไจล์ (Agile : Fail Fast Move Forward)
 • วิธีผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ (How to Have Creative Ideas)
 • วิธีให้ฟี้ดแบ็คที่สร้างสรรค์ ​(Constructive Feedback)
 • เล่าเรื่องให้โดนใจ - พูด (Story Telling - Verbal)
 • เล่าเรื่องให้โดนใจ - เขียน (Story Telling - Writing)
 • กลยุทธการสื่อสารสาธารณะ (Communication Strategy)
 • ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมข้อมูล (Data Driven Culture)
 • เลือกใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน (Basic Data for Efficiency)
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล / หาอาสาสมัคร (Manage you Human Resource/ How to Attract Volunteer)
 • การหาเงินทุน (Finance your Project)
 • และอื่นๆ